Poenostavljena prisilna poravnava: nova priložnost?

Po debelih dveh letih, od kar se je z novo različico zakona ZFPPIPP ponudila možnost, da tudi manjša podjetja in samostojni podjetniki izvedejo prisilno poravnavo ter tako poskušajo rešiti svoje podjetje, se na to temo še vedno pojavlja obilica odprtih vprašanj. Predvsem pri tistih, katerim je ta zakonska možnost konec koncev namenjena. Vas zanima, če ste med njimi tudi vi?

Kaj sploh je postopek poenostavljene prisilne poravnave in komu je namenjen?

Najprej je treba vedeti, da je postopek namenjen le malim in mikro podjetjem ter samostojnim podjetnikom (po klasifikaciji drugega odstavka 55. člena ZGD-1), vsekakor pa precej enostavnejši in cenejši od klasične prisilne poravnave. Že samo ime pove, da gre za poravnavo obveznosti med dolžnikom, npr. vami ter vašimi upniki. Postopek poenostavljene prisilne poravnave (v nadaljevanju: PPP) je torej povsem nekaj drugega, kot pa je to stečaj. Stečaj za razliko od PPP vsekakor prinese končanje opravljanja ter zaprtje vaše dejavnosti oz. podjetja, kakor tudi določene druge, ne najbolj »prijetne« izkušnje.

Kakopak je funkcija oz. pomen PPP povsem drugačen. Gre za novo priložnost, ki se vašemu podjetju ponuja v smislu finančnih razbremenitev in nadaljevanja poslovanja. Postopek prisilne poravnave namreč zajema finančno prestrukturiranje, ki vam omogoča ponovno vzpostaviti plačilno sposobnost podjetja in neovirano nadaljevati poslovanje, kar bi bilo sicer nemogoče.

Kakšna je razlika med klasično in poenostavljeno prisilno poravnavo?

Kar morate v osnovi vedeti glede osnovnih razlik je, da je klasična »prisilka« vsekakor dosti kompleksnejša, s tem dražja in obvezno terja imenovanje pooblaščenega upravitelja, upnikom pa hkrati nalaga, da sami prijavijo svoje terjatve. V primeru PPP gre seveda za dosti cenejši, poenostavljeni postopek, brez uvedbe upravitelja ter komplikacij upnikov s prijavo terjatev. Vsekakor govorimo o prijaznejši, predvsem pa enostavnejši rešitvi.

__tfmf_ggijir55zarkz245yt2tae55_065d464d-cc0e-4e2e-b324-47ea13391779_0___selected

Kaj lahko podjetje / podjetnik pridobi s postopkom PPP?

Kot že rečeno, je namen postopka predvsem ustvariti »normalne« finančne pogoje in plačilno sposobnost podjetja, primerno za nadaljnje poslovanje. Gre nekako za »win – win« situacijo, ki bi naj tako podjetju, kot njegovim dobaviteljem ter kupcem v bodoče zagotavljala nemoteno poslovanje, neobremenjeno z dolgovi iz preteklosti. Nedvomno gre za dober instrument, namenjen predvsem podjetjem, ki izkazujejo tržni potencial, objektivno primeren za nadaljnje poslovanje. Če tega ni, je seveda vsekakor bolje razmišljati o stečaju in likvidaciji, kakor pa podaljševati agonijo sebi in svojim poslovnim partnerjem…

Kdaj nastanejo pogoji za PPP in kdo lahko predlaga postopek?

Najpomembnejši izraz, povezan s prisilno poravnavo je »insolventnost«. Gre seveda za plačilno nesposobnost podjetja, največkrat podkrepljeno s starimi dolgovi ter plačilnimi težavami, ki lahko še tako perspektivno podjetje ali podjetnika, bržkone spravijo na kolena. Predlog za uvedbo postopka PPP je torej v prvi vrsti neizpodbitno pogojen z dokazljivo »kronično« insolventnostjo podjetja, ki onemogoča nadaljnje poslovanje.

Če ste torej insolventno, malo ali mikro podjetje in povprečno število vaših delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od letne prodaje niso preskočili 8mio EUR, vrednost aktive pa ne presega 4,4mio EUR, v osnovi že izpolnjujete osnovni kriterij za postopek PPP. Pomembno je seveda, da kot podjetje / podjetnik niste v stečaju ali pa ste v postopku prisilne poravnave že bili in od takrat ni preteklo več kot 2 leti od prejetja sklepa sodišča o ustavitvi postopka oz. 3 leta od izpolnitve obveznosti prejšnje prisilne poravnave.

Kdo? Začetek postopka PPP lahko v tovrstnem primeru pristojnemu sodišču predlaga kar vaše podjetje kot dolžnik ali pa zakoniti zastopnik, podjetnik oz. osebno odgovorni družbenik.

Kaj mora vsebovati predlog za uvedbo postopka PPP?

Kljub temu, da je postopek enostavnejši od postopka klasične prisilke, vsekakor morate potrebno dokumentacijo pripraviti kakovostno in skladno z merili ZFPPIPP, kar zahteva dobršno mero znanja ter izkušenj ali pa strokovno pomoč zunanjega svetovalca. Tako mora predlog za začetek postopka PPP med drugim vsebovati:

  • identifikacijske podatke dolžnika in
  • zahtevek sodišču za začetek postopka PPP nad dolžnikom.

Svojemu predlogu mora dolžnik še predložiti:

  • Poročilo o finančnem poslovanju dolžnika, ki mora zajeti računovodske izkaze, seznam upnikov in terjatev ter prikaz poprečnih mesečnih stroškov rednega poslovanja (po 1. in 2. odstavku 142. člena ZFPPIPP).
  • Načrt finančnega prestrukturiranja;
  • Izjavo v obliki notarskega zapisa, ki potrjuje, da je zgornje poročilo resnično in pošteno prikazuje njegov finančni položaj in poslovanje.

Ob vložitvi mora predlagatelj PPP po določilu sodišča založiti začetni predujem.

Trajanje postopka, dolžnosti in možnosti delovanja podjetja med postopkom?

Začetek postopka PPP potrdi sodišče z objavo sklepa. Sledi notarsko overjeni posodobljeni seznam terjatev, ki ga mora dolžnik predložiti sodišču v roku 30 dni po objavi sklepa. Na podlagi tega lahko o PPP odločajo vsi upniki, ki ste jih kot dolžnik navedli v seznamu, seveda glede na višino njihovih terjatev. Glasovanje upnika za sprejetje PPP poteka tako, da z dolžnikom sklene primerno pogodbo ali mu izda pisno soglasje v obliki izjave za sprejetje pogojev PPP. Ta se smatra za sprejeto, če zanjo glasujejo upniki, katerih skupni znesek terjatev predstavlja vsaj 60% vseh prijavljenih terjatev dolžnika, oz. za sprejetje glasuje več kot polovica vseh upnikov.

Kot dolžnik ste v roku 4 mesece po objavi navedenega sklepa, na pristojnem sodišču dolžni vložiti zahtevo za potrditev PPP. Tej zahtevi je nujno priložiti odpravke notarskih zapisov pogodb/izjav o soglasju za sprejetje PPP.

Ob upoštevanju predvidenih rokov, predložitvi potrebne dokumentacije ter doseganju zahtevane večine pozitivnih glasov, je sodišče dolžno izdati sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave. Med samim trajanjem postopka, kakor kasneje, je potrebno docela transparentno poslovanje podjetja, ki zajema dosledno upoštevanje finančno – plačilne discipline, kakor tudi ostalih elementov finančnega in davčnega poslovanja. Vsako odstopanje (beri: neupoštevanje pogojev, zamuda s plačili, ipd.), je osnova za pritožbo kateregakoli upnika. Ta pa se mimogrede kaznuje z ustavitvijo postopka oz. razveljavitvijo sklepa in »na svidenje« čez 2 leti (v kolikor seveda ne boste že nekoliko prej pristali v stečaju…).

Kaj pa sploh je bistvo PPP?

Bistvo uspešne PPP je, da s predvideno večino upnikov dosežete poravnavo oz. dogovor, s katerim sprejmejo vaš predlagani model poplačila zapadlih terjatev. Govorimo o časovni razporeditvi odplačila terjatev (obročno odplačilo v naslednjih nekaj letih), kot tudi o primernem zmanjšanju terjatev za npr. 50 in več odstotkov, kar bo za vaše podjetje še sprejemljiva opcija za nadaljnje poslovanje.

Če morda potrebujete pomoč…?

Kakorkoli že, je postopek PPP potrebno dokaj skrbno pripraviti in hkrati poskrbeti še za pravilno razumevanje posameznih zahtev zakonodaje, sodišča in upnikov ter hkrati pravočasno izpolniti vse zahteve. Naše izkušnje so pokazale, da je strokovna pomoč v vseh fazah PPP, še kako pomembna. Kakovosten načrt finančnega prestrukturiranje, natančno poročilo o finančnem stanju ter skrbno izvajanje postopka, so ključni elementi, ki še kako zagotavljajo, da bo vaš postopek uspešno pripeljan do konca. To zagotovo lahko potrdijo tudi naši poslovni partnerji, ki smo jim v postopkih PPP uspešno pomagali.

Vas zanima kaj več? Z veseljem smo vam na voljo za dodatna vprašanja: info@dap-ing.eu ali 031.702.500.

Posted in Uncategorized.